Chỉ check được máy mua tại SHOP

Lấy iMei: Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > 6 số IMEI cuối