Chỉ check được máy mua tại SHOP
Những máy mua từ ngày 1-1-2018 vui lòng nhập 6 số iMei cuối.

Lấy iMei: Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > 5 hoặc 6 số IMEI cuối